ALGEMENE VOORWAARDEN SKIN HEALTH COMPANY.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, inclusief toekomstige, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij SKIN HEALTH COMPANY producten, zaken, goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan cliënt levert, ook indien deze producten, zaken en goederen of diensten niet in deze overeenkomst zijn omschreven.

 

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.      SKIN HEALTH COMPANY: het verkopen van voedingssupplementen en de daarbij horende diensten.

2.2.      Cliënt: de contractuele wederpartij van SKIN HEALTH COMPANY die de gelding van onderhavige algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Artikel 3 – Plaatsing product en behandelingen

3.1.      SKIN HEALTH COMPANY draagt zorg voor het leveren en indien ter sprake het installeren van het product.

3.2.      Cliënt zal alleen ter zake kundige personen voor het gebruik van het product bezigen. Deze personen krijgen instructie in het gebruik van het product.

3.3.      Cliënt onderkent nadrukkelijk dat SKIN HEALTH COMPANY geen invloed heeft en niet aansprakelijk is voor het resultaat van het gebruik van de geleverde producten. Verder onderkent cliënt dat een gedegen en correcte voorlichting naar haar clientèle binnen de verantwoordelijkheden ligt van cliënt.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1.      Alle door SKIN HEALTH COMPANY genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen van producten exclusief kosten van verzending, verpakking, vervoer en assurantie.

4.2.      Overeenkomsten met een nettowaarde van € 300,00 of meer worden vrij van verzend- en administratiekosten uitgevoerd. Tot een nettowaarde van € 300,00 worden verzend- en administratiekosten berekend van € 12,50 per bestelling.

 

Artikel 5 – Betalingen

5.1.      Alle facturen dienen door de cliënt te worden betaald binnen 10 werkdagen na de levering.

5.2.      Indien er sprake is van vooruitbetaling, wordt een vooruitbetaling van 50% bedongen, tenzij anders is overeengekomen.

5.3.      Bij niet-betaling geraakt cliënt zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente, vermeerderd met 1,25% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 200,00.

5.4.      Verzuim bij betalingen van duurcontracten leidt er toe dat alle nog niet vervallen termijnen tot de datum dat het contract expireert direct opeisbaar zijn. Alle door SKIN HEALTH COMPANY te maken kosten, tot het effectueren en het bewaren van haar rechten, zowel van buitengerechtelijk als gerechtelijke aard, komen ten laste van cliënt.

 

Artikel 6 – Levering

6.1.      SKIN HEALTH COMPANY streeft ernaar om bestellingen van producten binnen vijf (5) werkdagen, met uitzondering van vakantieperioden, te leveren. De leveringstermijn voor apparatuur is maximaal drie (3) weken. Deze levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.2.      SKIN HEALTH COMPANY is bevoegd om door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

6.3.      Cliënt is verplicht om de producten in ontvangst te nemen op het tijdstip van levering.

6.4.      Levering van de producten geschiedt op het bezorgadres van cliënt dat aan SKIN HEALTH COMPANY bekend is gemaakt.

6.5.      Cliënt heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de bestelling voldoen. Indien dit niet het geval is, dient cliënt SKIN HEALTH COMPANY daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.6.      Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SKIN HEALTH COMPANY de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.7.      Indien cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft cliënt het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan SKIN HEALTH COMPANY te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is gebleven, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van client komen. De zendingen kunnen worden geretourneerd aan SKIN HEALTH COMPANY, Molenkampseweg 20, 5681 PE Best, ter attentie van Afdeling Retouren.

6.8.      SKIN HEALTH COMPANY zal in het geval van een incorrect product, indien het product conform hetgeen onder 6.7. is opgenomen is geretourneerd, het door cliënt betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen terugbetalen.

 

Artikel 7 – Bestellingen / communicatie

7.1.      Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen cliënt en SKIN HEALTH COMPANY, voor zover betrekking hebbend op de relatie van cliënt en SKIN HEALTH COMPANY, is SKIN HEALTH COMPANY niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SKIN HEALTH COMPANY.

 

Artikel 8 – Webshop

8.1.      SKIN HEALTH COMPANY biedt, op verzoek cliënt, aan cliënt de mogelijkheid om CELLICS producten aan te bieden via een webshop. De verkoopprijzen zoals vermeld op de officiële prijslijst zijn verplichte verkoopprijzen. SKIN HEALTH COPMANY informeert tijdig omtrent een prijsverhoging van de (CELLICS) producten/apparatuur welke dient te worden aangepast binnen drie (3) werkdagen. SKIN HEALTH COMPANY behoudt zich het recht voor cliënten de mogelijkheid tot deze dienst te ontzeggen.

8.2.      Indien de cliënt het in artikel 8.1. overtreedt en/of niet nakomt, eist SKIN HEALTH COMPANY een direct opeisbare boeten ten bedrage van € 2.500,00 voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 500,00 voor ieder dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet dat de overtreding / niet nakoming voortduurt.

 

Artikel 9 – Garantie

9.1.      Op de geleverde apparatuur is een garantietermijn van 12 maanden na levering van apparatuur van toepassing. Deze garantie is geldig voor alle apparatuur die door SKIN HEALTH COMPANY wordt geleverd. Schade die veroorzaakt wordt door verkeerd, roekeloos of onzorgvuldig gebruik valt niet binnen de garantietermijn van SKIN HEALTH COMPANY.

 

Artikel 10 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

10.1.    De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien er aan al hetgeen op grond van enige overeenkomst met SKIN HEALTH COMPANY verschuldigd is, is voldaan. Het risico terzake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de cliënt over.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1.    Alle aansprakelijkheid van SKIN HEALTH COMPANY voor directe en indirecte schade, welke voortvloeit uit deze overeenkomst en volgende overeenkomsten is uitgesloten. Mocht aansprakelijkheid van SKIN HEALTH COMPANY (gerechtelijk) vast komen te staan, is haar aansprakelijkheid immer gemaximeerd tot het bedrag van haar factuur aan cliënt. Bij meerdere facturen zal het gemiddeld bedrag van de laatste drie facturen al maximum gelden. Cliënt vrijwaart SKIN HEALTH COMPANY tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door SKIN HEALTH COMPANY voor de cliënt worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van SKIN HEALTH COMPANY.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

12.1.    Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 13 – Diversen

13.1.    Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

13.2.    De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene bepalingen danwel een overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de algemene bepalingen danwel de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

13.3.    Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

13.4.    SKIN HEALTH COMPANY is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13.5.    Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe.

Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

13.6.    Indien enige bepaling in de tussen SKIN HEALTH COMPANY en de cliënt gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

 

 

 

X